FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

Az Oldal (http://sylverrat.hu és ennek minden aloldala) olyan non-profit portál részei, melyet Dr. Pethő Balázs (a továbbiakban: Üzemeltető) működtet, tart karban, minden anyagi érdekeltség nélkül.

Az Oldal politikai és vallási tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól és vallási közösségektől független, azoktól támogatást nem fogad el, azokat semmilyen formában nem támogatja.

I. FELHASZNÁLÓI JOGOK

Az Oldal szabadon hozzáférhető internetes portál, szolgáltatásait mindenki ingyenesen, saját felelősségére veheti igénybe.

II. ADATVÉDELEM

Az Oldalon található összes bejegyzés és tartalmi elem forrását a rendszer naplózza. Így a publikus adatokon kívül az Üzemeltető számára rendelkezésre áll a Felhasználók – a rendszer által rögzített – IP címe, melyet az Üzemeltető szigorú titoktartással kezel.

Az Oldal Üzemeltetője a mindenkor hatályos törvények, valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint – saját felelősségi körén belül – minden tőle telhetőt megtesz a Felhasználó személyes adatainak védelméért. A rendszerben tárolt bizalmas információkat harmadik személy részére csakis a Felhasználó engedélyével adja ki. Ez alól csak bűncselekmény, vagy egyéb jogellenes magatartás gyanúja esetén tesz kivételt, ez esetben készségesen együttműködik – jogerős bírósági végzés bemutatása után, összhangban a mindenkori adatvédelmi törvénnyel – az illetékes hatóságokkal.

III. KOMMUNIKÁCIÓS FORMÁK

Publikus minden olyan kommunikációs forma, ami több embernek szól, ilyen például minden alkotás, bejegyzés, az azokhoz fűzött hozzászólások, a fórumok.

IV. SZERZŐI JOGOK

Az Üzemeltető előzetes felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy az Oldal természetes személy látogatója a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használatra számítógépére letöltse, adathordozón rögzítse, kinyomtassa.

Mindennemű, az Oldalon megjelenő megnyilvánulást © (copyright) szerzői jogok védik. A Felhasználók hozzájárulnak, hogy az alkotásukat a creative commons keretein belül harmadik fél is – nem kereskedelmi célra – felhasználja azzal a kikötéssel, hogy neve és beküldésének tartalma, valamint alkotásának jellegzetes külalakja nem változtatható meg.

Felhívjuk a Felhasználók figyelmét a szerzői jogok betartására. Az Üzemeltető minden, a szerzői jogokba ütköző alkotást, beküldést észlelése után azonnal töröl az Oldalról. A szerzői jogokat sorozatosan megsértők az Oldal látogatásától – minden, az Üzemeltető rendelkezésére álló törvényes eszközzel – eltilthatóak.

V. BEKÜLDÉSEK (ALKOTÁSOK ÉS VÉLEMÉNY-NYILVÁNÍTÁSOK), MODERÁLÁS

Az Oldalon megjelenő alkotásnak minősül a Felhasználók által az Oldalra elektronikus módon beküldött szöveges, képi és hanganyag. A Felhasználók alkotása az, amely önálló szellemi termék. Amennyiben az alkotás nem önálló szellemi termék, a Felhasználónak jeleznie kell az eredetet, az alkotó nevét.

Minden Felhasználónak joga van alkotás beküldésére az Oldalra. A Felhasználóknak egyazon művük csak egy esetben jelenhet meg az Oldalon, de a Felhasználóknak jogukban áll régebbi műveiket átírni, javítani, jelentős módosítás esetén újraküldeni.

Az Üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy elfogadhatatlannak tartja alkotások beküldésekor a súlyos helyesírási hibákat, a nyilvánvaló és súlyos tárgyi tévedéseket, a pusztán önmutogató megnyilvánulásokat, ezen Szabályzatba ütköző tartalmú műveket, az ízlést sértő alkotásokat, ezért a beküldött alkotásokat korrektúrázhatja, indokolt esetben törölheti. A rendkívül gyenge alkotásokat – melyeket a Felhasználók annak minősítenek, vagy az Üzemeltető véleménye szerint annak minősül – a rendszer automatikusan, ill. az Üzemeltető törli.

Az Oldalon közzétett alkotásokhoz hozzászólni, véleményt nyilvánítani minden Felhasználónak joga van. Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy beküldött alkotásához hozzászóljanak, és erre technikai lehetősége van, úgy a Felhasználó letilthatja a hozzászólásokat. Amennyiben ezzel a lehetőséggel nem él, vagy nem élhet, el kell viselnie, hogy neki nem tetsző, kritikus hangvételű hozzászólásokat kap.

Az Oldal a normális mederben folytatott szakmai vitáknak minden esetben híve, sőt buzdít rá, ám a társaságot megosztó, személyeskedő, önös érdekeket képviselő, az Oldalnak ártó vitákat nem tolerálja. Az ilyen törekvéseket, megnyilvánulásokat, súlyos, elmérgesedett vita esetén az alkotásokat, és a hozzá érkezett összes bejegyzést az Üzemeltető – a vita mielőbbi lezárása érdekében – törölheti az adattárból. A sorozatosan felesleges és a közösségre ártalmas vitákat kiprovokáló Felhasználókat az Üzemeltető az Oldal látogatásától eltilthatja.

Amennyiben erre technikai lehetősége van, az Üzemeltető azokat a témákat, amelyeket véleménye szerint nem az adott rovat tartalmának megfelelő fórumon, nem megfelelő tartalmi besorolás helyén nyitottak, áthelyezheti a megfelelő rovatba. A hasonló tartalommal indított témákat az Üzemeltető összevonatja.

A beküldések tartalmáért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, azonban ha jogos érdekeket, illetve közérdeket sért, valamint kifejezéseit nem megengedhetőnek minősíti, akkor az adott hozzászólást, vagy annak egy részét indoklás nélkül törölheti. Észlelés után azonnal törlésre kerülhetnek az alábbi esetekben közzétett beküldések (alkotások, megnyilvánulások, linkek). Súlyos, illetve ismétlődő esetben az elkövető Felhasználó eltiltható az Oldal látogatásától.

Jogsértés

 • Jogsértő minden olyan beküldés, amely a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, vagy arra jelentkezést tartalmaz.

Tartalmi rombolás, személyiségi jogokat, adatvédelmi törvényeket sértő bejegyzés

 • a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozó vagy zavaró, agresszív vagy témán kívüli hozzá- és beszólások, obszcén kifejezések
 • a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi-etikai normáit, a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek megbecsülését, bármely világnézeti, vallási meggyőződést sértő beküldések
 • politikai agressziót, agitációt, lejáratást tartalmazó beküldések
 • pusztán a vita kedvéért terjedelmes, erőteljes érzelmi töltettel ellátott, az észérveket nélkülöző, témához inkább csak lazán kapcsolódó beküldések, melyek inkább exhibicionisták, mintsem konstruktívak
 • minden olyan beküldés, mely népek, nemzetiségek, etnikumok, nemek, korosztályok közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmaz, nemi hovatartozást, magánéletet sértő beküldések akár burkolt formában
 • a jó ízlést sértő, pornográf, alpári, vagy fenyegető hangnemet tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre irányuló beküldések
 • ugyanannak a beküldésnek egy, vagy több helyen és alkalommal való elhelyezése
 • az Üzemeltető által törölt beküldések visszamásolása, vagy az azokból történő idézetek, esetleg a moderálást jogtalanul kritizáló, sértő megjegyzés
 • olyan témák sorozatos felvetése, amelyek iránt láthatóan senki sem érdeklődik
 • minden olyan beavatkozás, ami megváltoztatja az Oldal megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát (pl. a weboldalt romboló hibás formázások, HTML kódok)
 • nem a témához tartozó, ismétlődő, üres, semmitmondó beküldések
 • bárki valós, személyes adatának engedély nélküli közzététele – kivéve, ha az érintett azokat saját maga hozta nyilvánosságra, s így annak közléséhez hozzájárult
 • néven nevezett személyeket, csoportokat, szervezeteket stb. rossz fényben feltüntető kritikák, amennyiben az illető személy, csoport, szervezet ehhez nem járult hozzá, és nincs abban a helyzetben, hogy ellenvéleménnyel éljen

Burkolt reklám, hirdetés

 • Direkt módú, vagy semleges információ látszatát keltő, tájékoztatás formájában a Felhasználók által közzétett reklám, azaz minden olyan beküldés, mely értékesítési célzattal kerül az Oldalra és/vagy egyes szolgáltatások igénybevételére szólít fel, ha az az Üzemeltetővel előzőleg nem lett egyeztetve

Technikai rombolás

Az Üzemeltető nagy erőfeszítéssel védekezik a rendszerrel szembeni támadások ellen, ezért tilt minden olyan próbálkozást is, amely arra irányul, hogy

 • az Oldal kinézetét megváltoztassa
 • illetéktelen személy az adatokhoz hozzáférjen
 • a rendszer működőképességét korlátozza, esetleg megbénítsa
 • bármely látogatónk gépét megzavarja, azokról adatokat gyűjtsön, azokon számítógépvírust terjesszen

Az ilyen jellegű kísérletek rendőrségi feljelentést vonhatnak maguk után.

VI. SÉRELMEK ORVOSLÁSA

A Felhasználóknak jogukban áll vélt, vagy jogos sérelmeiket megvitatni az Üzemeltetővel akár publikusan, akár privát módon, de az Üzemeltető döntését további vita nélkül el kell fogadniuk. Jogi vita esetén mindkét fél jogosult bírósághoz fordulni.

VII. KIEGÉSZÍTÉS

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen dokumentumot egyoldalúan módosítsa, de vállalja, hogy a legfrissebb változatot mindig elérhetővé teszi az Oldalon, és kihirdetése után min. 7 napon át felhívja az esetleges változásokra a figyelmet az Oldal nyitó lapján. A változások nyilvánosságra hozatala után a weboldal használatával a Felhasználók elfogadják az új Szerződést.

Az Üzemeltető nem felelős a Felhasználók által bejegyzett tartalmakért. Amennyiben egy harmadik fél az Oldallal szemben valamely Felhasználó jogsértése miatt igénnyel él, az Oldal az érintett Felhasználótól kártérítést (beleértve mindennemű hivatali, hatósági költségeket) követelhet.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül e szerződést a Felhasználókkal egyoldalúan felbontsa, a felkínált szolgáltatásait bármikor módosítsa, felfüggessze, részben, vagy egészben megszüntesse.

Az Oldalt mindenki látogathatja, ám korlátozottan cselekvőképes (kiskorú), vagy cselekvőképtelen (14 év alatti, gondoskodás, illetve felügyelet alatt álló) személyiségek csak a törvényes képviselőjük előzetes engedélyével tehetik ezt.

Pécs, 2007. október 1.

Nyomtatás Nyomtatás